ZÁPIS   Z VÝBOROVÉ   SCHŮZE    MYSLIVECKÉHO   SDRUŽENÍ   KONANÉ   DNE  20.3.2013 v 18,00 HOD.

 

 

Přítomni:Křenková,Mikulenka,Barabáš,Juřík,Janík,Jurajda,Pšenčík,

Křištof-předseda RK

 

 

1.Bylo provedeno obsazení funkcí ve výboru takto:

-předseda -  Křenková Hana

-místopředseda -  Barabáš Vlastimil

-jednatel  -  Juřík František

-hospodář -  Mikulenka Jaroslav

-pokladník -  Janík Bronislav

-kulturní ref. -  Pšenčík Lubomír

-člen výboru -  Jurajda Radek

 

2.Byl dohodnut termín konání výborových schůzí vždy na první středu v měsíci v 19,15. hod. v klubovně.

 

3.Hospodář sdělil termín konání výstavy paroží a to od 18.5. do 20.5.2013 v Karolince.

 

4.Hospodář sdělil,že podal návrhy na jmenování myslivecké stráže těchto členů sdružení:Andrýsek,Barabáš,Jurečka,Juřík,Kretek

 

5.Hospodář informoval o předání Smlouvy o nájmu honitby na Městský úřad Rožnov p.R.k registraci.

 

6.Hospodář informoval o proběhlém sčítání zvěře.

Sčítání provedli pouze čtyři členové sdružení.

Výsledek:74 ks,srnčí,46 ks zajíců.Z tohoto stavu vychází odlov takto:13 ks srnců (4 ks  I.tř.,3 ks  II.tř.,6 ks  III.tř.), 13 ks srn, 4 ks srnčat.

 

7.Byl projednán stav lovecky upotřebitelných psů s tímto závěrem.Pan Juřík předá hospodáři  doklad   o zkoušce z norování na jezevčíka .Pan Štefko Robert předá doklad lovecké upotřebitelnosti svého psa.Tímto se naplní potřebny stav lovecky upotřebitelných psů.Nového psa si zakoupí pan Andrýsek a  Juřík  a udělají  s nimi potřebné zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

 

7.Předsedkyně informovala o možnosti zakoupení ovsa v ceně 360,-Kč za metrák.Bylo rozhodnuto jeho zakoupení v množství  10 – 20 q. Není známo kolik toho ovsa ještě u prodejce nyní je.Členové výboru dodají  pytle pro nákup ovsa do 24.5.2013 do klubovny.Dovoz zajistí pan Jurajda Radek.

 

8.Byla diskutována úhrada za ujetý kilometr vlastním vozidlem.Stávající cena je 2,5 Kč/km se některým členům zdá nízká.Nebylo však rozhodnuto o nové ceně.

 

9.Klíče ke klubovně mají v současné době:Křenková,Andrýsek,Mikulenka,Pšenčík,Juřík.Bylo navrženo aby klíče předal pan Andrýsek panu Barabášovi.

 

10.Bylo dohodnuto,že správcem klubovny bude pan Juřík.

 

11.Bylo dohodnuto,že bude provedena inventura movitého majetku sdružení a bude vedena evidence jeho využívání ,nebo zapůjčování.

 

12.Bylo rozhodnuto,že na každou akci v klubovně,hony,schůze  bude určena obsluha .Dle abecedního seznamu vždy dva členové sdružení.Ti obdrží od pana Pšenčíka  zboží k prodeji,následně po akci provedou s panem Pšenčíkem vyúčtování.Pan Pšenčík bude i nadále zajišťovat nákup  zboží na občerstvení.Pro usnadnění prodeje z prostoru kuchyně bude ve spojovacích dveřích zřízen výdejní pult.Tito dva členové zajistí následně úklid všech místností klubovny a předají prostory správci klubovny.

 

13.Bylo rozhodnuto,že salonek bude z chodby a z kuchyňky uzamčen  a tyto klíče budou mít pouze pan Pšenčík a Juřík.Na akcích v klubovně budou dveře z chodby otevřeny k využití salonku .

14.Bylo dohodnuto že na příští schůzi předloží předseda a hospodář plán společenských a brigádnických akcí tak,aby s nimi mohli být seznámeni členové sdružení a mohli si naplánovat účast na nich.

 

15.Bylo dohodnuto,že na příští schůzi bude podrobně rozebrána  výdajová část rozpočtu tak, aby byl dodržen,případně ještě ponížen návrh na výdaje odsouhlasený výroční schůzí.

 

16.Pan Juřík podal návrh na snížení nákladů na telefonování a posílání SMS.Náklady je možno snížit využíváním možnosti posílat SMS přes internet zdarma a voláním přes internet za 1,2 – 1,9 Kč/minutu.Tento návrh byl odmítnut s tím,že nadále nebude nikdo uplatňovat výdaje za použití telefonu.

 

17.Pan Juřík upozornil ,že byl PS schválen zákon o povinnosti prodejců alkoholu mít k prodeji koncesi.

Navrhl paní Křenkové, aby zkusila zjistit, jak se tento zákon dotkne MS při prodej alkoholu na společenských akcích.

 

18.Pan Juřík informoval o možnosti zřízení bezplatných webových stránek pro potřeby sdružení.Pan Janík se pokusí tyto stránky vylepšit a zprovoznit.

 

19.Je zřízena e-mailová adresa:msradegast       seznam.cz s heslem radegast,kde je možno si přečíst informace pro členy sdružení.Je nutno dodržet disciplinu a  vložené zprávy nesmazávat.Administraci bude zajišťovat pan Juřík,ostatní budou jen číst.

 

Zapsal:František Juřík

ZÁPIS Z.docx (14,9 kB)