ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ KONANÉHO DNE 3. 4. 2013 v 19,15 HOD.

Přítomni:Mikulenka,Janík,Pšenčík,Jurajda,Juřík.

Omluveni:Křenková,Barabáš

 

1.Hospodář předložil opravený návrh odlovu spárkaté zvěře:

Srnci:

I.věková třída 6 ks. – loví všichni členové sdružení

II.věková třída 2 ks. – loví Jurajda Radek,Juroška Roman

III.věková třída 4 ks. – loví Kretek Rostislav,Juroška Jan,

Macura Josef,Juřík František

Srny 12 kusů ,srnčata 6 kusů

Rozpis odlovu srn a srnčat provede hospodář v povolenkách k odlovu tak,aby se lovu mohl zúčastnit každý člen našeho sdružení.

Na příděl se bude lovit 9 ks.srn.

Ostatní zvěřina bude použita pro účely sdružení ,na pokrytí závazků sdružení vůči jiným organizacím,pro jubilanty.

Odlov kačen – 6 ks., holubů – 8 ks.

Odlov se řídí schváleným provozním řádem.

 

2.Bylo projednáno orání a osetí mysliveckých políček.Pan Juřík byl pověřen toto projednat s panem Jurečkou.

 

3.Pan Juřík byl pověřen projednat spolu s panem Jurečkou a vlastníkem pozemku paní Jurečkovou Jaroslavou možnost stavby krmelce na jejím pozemku na Adámkách.S termínem stavby budou členové seznámeni.

 

4.Pan Mikulenka byl pověřen projednat s paní Křenkovou zajištění vystavení faktury od Jednoty za spotřebovanou elektřinu v klubovně.

 

5.Byla provedená identifikace mysliveckých zařízení k likvidaci.Jedná se o tyto stavby:staré krmelce -Vajgl st,.Petřek, Trtek, Juroška R.,posedy – Barabaš a na Adámkách u Pavlice.

S termínem brigád budou členové sdružení seznámeni na webových stránkách případně formou SMS.

 

6.Pan Juřík byl pověřen jednáním s Obecním úřadem o zřízení osvětlení výletiště v Bacově, napojením na veřejné osvětlení.

 

7.Výbor navrhl a předloží na členské schůzi návrh ,aby každý člen,který se zúčastňuje prodeje potravin a nápojů na mysliveckých akcích si zajistil Zdravotní průkaz.Jedná se o 15 členů.Náklady na jeho pořízení navrhuje výbor uhradit z myslivecké pokladny.

 

8.Výbor projednal návrh pana Jurajdy R. zajistit prodej občerstvení na kácení máje v Bacově.

Výbor doporučuje se této akce zúčastnit, pokud se k této akci svou účastí přihlásí dostatečný počet členů sdružení,případně jejich rodinných příslušníků či jiných osob.Jednalo by se o 10 až 12 lidí.S podaným návrhem bude členská schůze seznámena.

 

9.Členská schůze se bude konat v pátek 10.5.2013 v 18,00 hodin v klubovně.Bude projednán zejména návrh odlovu zvěře.

 

10.Výbor bere na vědomí zřízení a provozování webové stránky sdružení na adrese:www.msradegast.webnode.cz

Redakci stránek zajišťuje pan Janík.

 

Zapsal:Juřík